Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрації

Реалізація права на доступ до публічної інформації

Звіт за 2012 рік

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли

до управління забезпечення доступу до публічної інформації

Харківської обласної державної адміністрації  за 2012 рік

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колек

тив

ні

Форма отримання запитів

Всьо

го

Результати розгляду

Юри

дичні особи

Фізи

чні особи

Особис

тий прийом

тел./

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на

вимогу запи

тувача

Інфор

мацію надано

Надіс

лано за

належ

ністю

Відмов

лено

Тер

мін

подов

жено

Випи сано рахунок

На вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всього:

170

440

2

226

11

235

140

-

612

381

142

73

1

15

-