Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрації

Реалізація права на доступ до публічної інформації

Правила внутрішнього службового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу

у відділі забезпечення доступу

до публічної інформації Харківської

обласної державної адміністрації

протокол № 2 від 16.08.2016

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

у відділі забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку у відділі забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку відділу забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації (далі – відділ), режим роботи, умови перебування працівників відділу на робочому місці та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна у відділі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються зборами трудового колективу відділу за поданням начальника відділу.

4. Правила доводяться до відома всіх працівників відділу під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки у відділі

1. Працівники відділу повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники відділу у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники відділу повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники відділу під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників відділу

1. Тривалість робочого часу працівників відділу становить 40 годин на тиждень.

2. Для працівників відділу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

№ з/п

Час роботи

Понеділок – четвер

П’ятниця

1.

Початок робочого дня

09:00

09:00

2.

Перерва на обід

13:00 – 13:45

13:00 – 13:45

3.

Кінець робочого дня

18:00

16:45

Вихідні дні – субота і неділя.

Режим роботи відділу встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій відповідно до чинного законодавства України про працю.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи відділу, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до чинного законодавства України про працю.

3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник відділу може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Облік робочого часу у відділі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу (далі – журнал).

6. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі відділу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

У відділі ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень.

ІV. Порядок повідомлення працівником відділу про свою відсутність

1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу Правил складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника відділу щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування працівника у відділі у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника відділу, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник відділу за потреби може залучати працівників відділу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників відділу після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який затверджується начальником відділу.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника відділу, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування вносяться в установленому порядку відповідні зміни до такого графіка.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником відділу покладені відповідні функції в такому органі.

2. Працівник відділу повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками відділу, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці у відділі відповідає начальник відділу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником відділу

1. Працівник відділу зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі, на яку буде покладено виконання відповідних обов’язків. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується: уповноваженою особою, на яку буде покладено виконання відповідних обов’язків; особою, на яку у відділі покладені обов’язки служби управління персоналом та працівником, який звільняється або переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається працівникові, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи уповноваженої особи, на яку буде покладено виконання відповідних обов’язків.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника відділу до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються начальником відділу (якщо інше не передбачене чинним законодавством).

 

Начальник відділу                                                                                                                                       Д.В. Ястрєбов